Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Področja dela

Svetujemo vam in vas zastopamo na vseh spodaj navedenih področjih.

Delovno pravo

Zastopanje delodajalcev

Priprava splošnih aktov delodajalca

Priprava pogodb o zaposlitvi

Redne in izredne odpovedi

Disciplinski postopki

Reševanje presežnih delavcev

Zastopanje v vseh vrstah individualnih delovnih sporov

Kolektivni delovni spori

Zastopanje delavcev

Svetovanje pri sklepanju delovnopravnih pogodb

Tožbe zaradi izpodbijanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Zahteve za odpravo kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja

Disciplinski postopki

Zastopanje v vseh vrstah individualnih delovnih sporov

Kolektivni delovni spori


>> Več

Civilno in gospodarsko pravo

Pogodbe

Civilne pogodbe (kupoprodajne, darilne, pogodbe o delu ...)

Gospodarske pogodbe (posredniške, pogodbe o poslovnem sodelovanju ...)

Pogodbe o avtorskem delu

Pravno preverjanje in tolmačenje pogodb

Zastopanje v sporih iz pogodb

Dolžniško-upniška razmerja

Izvensodne in sodne izterjave dolgov, preživnin

Zastopanje dolžnikov

Zastopanje upnikov

Ugovori v izvršilnem postopku

Začasne in predhodne odredbe

Prijave terjatev v postopek stečaja ali prisilne poravnave

Dedno pravo

Sestava oporok

Zastopanje v zapuščinskih postopkih

Zastopanje v ostalih sodnih postopkih v zvezi z zapuščino

Sestava pogodb, ki preprečijo dedovanje

Odškodnine

Zahtevki povzročiteljem škode

Zahtevki zavarovalnicam

Odškodninske tožbe

Zastopanje pred sodišči in pred arbitražami zavarovalnic

Razveza zakonske zveze

Zastopanje v razveznih postopkih (na podlagi tožbe ali sporazuma zakoncev)

Delitev skupnega premoženja zakoncev/zunajzakonskih partnerjev/partnerjev sklenjene ali nesklenjene partnerske skupnosti

Določitev višine preživnine oz. tožbe za povišanje ali znižanje preživninske obveznosti

Postopki za (pre)dodelitev otrok

Stvarno pravo

Sestava kupoprodajnih pogodb za nepremičnine

Sestava najemnih pogodb

Zastopanje v sporih zaradi motenja posesti

Zastopanje v sporih zaradi posegov v lastninsko pravico

Urejanje zemljiškoknjižnega stanja

>> Več

Kazensko pravo

Zastopanje obdolžencev v kazenskih postopkih

Zastopanje oškodovancev

Premoženjskopravni zahtevki za povračilo škode, povzročene s kaznivim dejanjem

Zahtevki in tožbe za odškodnino zaradi neupravičenega pripora ali zapora

>> Več

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti