Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Civilno in gospodarsko pravo

Pogodbe

Civilne pogodbe (kupoprodajne, darilne, pogodbe o delu ...)

Gospodarske pogodbe (posredniške, pogodbe o poslovnem sodelovanju ...)

Pogodbe o avtorskem delu

Pravno preverjanje pogodb

Zastopanje v sporih iz pogodb

Dolžniško-upniška razmerja

Sodne izterjave dolgov, preživnin

Zastopanje dolžnikov

Zastopanje upnikov

Ugovori v izvršilnem postopku

Začasne in predhodne odredbe

Dedno pravo

Sestava oporok

Zastopanje v zapuščinskih postopkih

Zastopanje v ostalih sodnih postopkih v zvezi z zapuščino

Sestava pogodb, ki preprečijo dedovanje>> Področja dela

Odškodnine

Zahtevki povzročiteljem škode

Zahtevki zavarovalnicam

Odškodninske tožbe

Zastopanje pred sodišči in pred arbitražami zavarovalnic

Razveza zakonske zveze

Zastopanje v razveznih postopkih (na podlagi tožbe ali sporazuma zakoncev)

Delitev skupnega premoženja zakoncev

Določitev višine preživnine oz. tožbe za povišanje ali znižanje preživninske obveznosti

Postopki za dodelitev otrok

Stvarno pravo

Sestava kupoprodajnih pogodb za nepremičnine

Sestava najemnih pogodb

Zastopanje v sporih zaradi motenja posesti

Zastopanje v sporih zaradi posegov v lastninsko pravico

Urejanje zemljiškoknjižnega stanja

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti