Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

POLITIKA ZASEBNOSTI

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PODATKI O UPRAVLJAVCU

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Odvetniška pisarna Sladič & Resnik d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: odvetniška pisarna).

Odvetniška pisarna spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vaše osebne podatke skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oz. jih uporabila za druge namene, kot za te, za katere so bili zbrani oz. obdelani.

Odvetniška pisarna obdeluje osebne podatke strank in nasprotnih strank za namene izvajanja odvetniških storitev, kot so zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, pravnega svetovanja in opravljanja drugih pravnih storitev v okviru podeljenega pooblastila ter za nemoten potek dela in organizacije odvetniške pisarne, vse pa v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oz. izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše storitve.

Odvetniška pisarna z osebnimi podatki ravna skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zakona, ki ureja odvetništvo.

Odvetniška pisarna nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi to obveznost morala izpolniti.

II. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V odvetniškem spisu (elektronskem in papirnem) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. ime in priimek stranke,
 2. stalni in/ali začasni naslov,
 3. davčna številka,
 4. naslov e-pošte in številka telefona,
 5. številka TRR,
 6. zaposlitev,
 7. osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov (zdravstveno stanje, opis škode, dokazi, ki so vezani na predmet zadeve ...),
 8. osebni podatki nasprotne stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov.

Za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. ime in priimek stranke,
 2. stalni ali začasni naslov,
 3. davčna številka,
 4. naslov e-pošte in številka telefona,
 5. stanje zapadlih terjatev,
 6. specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

Predpisi, ki so podlaga za obdelavo osebnih podatkov s strani odvetniške pisarne

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med odvetniško pisarno in stranko. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi:

Podlaga so lahko tudi druge mednarodne pogodbe, predpisi EU in nacionalni zakoni (recimo davčni predpisi), ki terjajo od odvetniške pisarne, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za uporabo e-naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (dogovarjanja za sestanke, obveščanja o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam, pošiljanje računov...), vas bomo zaprosili za podajo privolitve v obdelavo vaših osebnih podatkov v te namene. V teh primerih bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bomo obdelovali do preklica vaše privolitve oz. do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja, preneha potreba po obveščanju o prejetih sodnih pošiljkah).

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za izvajanje naročenih odvetniških storitev (obdelava na podlagi pogodbe), ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke - v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z odvetniško pisarno ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam odvetniška pisarna ne more izvesti storitev po pogodbi, saj za to nima potrebnih podatkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Odvetniška pisarna lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva, razen kadar nad takimi interesom prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa odvetniška pisarna vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

III. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Zaradi lastne organiziranosti dela odvetniška pisarna posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu odvetniške pisarne, v mejah njenega pooblastila (v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje odvetniška pisarna, so:

Odvetniška pisarna ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Odvetniška pisarna osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora - članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije.

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov: Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, ali po varni e-pošti na e-naslov našega varnega elektronskega predala: ors-op@vep.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov: Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana ali po varni e-pošti na e-naslov našega varnega elektronskega predala: ors-op@vep.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Odvetniška pisarna bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave, in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oz. v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oz. izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih odvetniška pisarna podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

Direktorica: Romana Sladič

Datum: 1. 10. 2018

Nazadnje revidirano: 12. 6. 2023

ODVETNIŠKA PISARNA SLADČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti